Liên kết đến cài đặt thang giá đã biến mất từ cửa sổ Cài đặt chỉ báo / Biểu tượng