Liên kết đến cài đặt thang giá đã biến mất từ cửa sổ Cài đặt chỉ báo / Biểu tượng

Bạn có thể điều chỉnh liên kết của chỉ báo hoặc biểu tượng theo thang giá thông qua menu ngữ cảnh của chỉ báo hoặc biểu tượng.