Làm thế nào để đặt tất cả các thang giá bên phải hoặc bên trái?

Trong cài đặt biểu đồ, bạn có thể đặt bên phải hoặc bên trái của biểu đồ để đặt tất cả các thang giá: