Thang giá không hiển thị

Hiển thị của thang giá bây giờ được điều chỉnh tự động. Thang giá luôn được hiển thị nếu một cái gì đó được gắn vào nó. Thang giá được ẩn nếu không có gì được gắn vào nó. Vì vậy, nếu bạn muốn bật tỷ lệ, hãy đính kèm một chỉ báo hoặc biểu tượng cho nó.

Ví dụ. gắn chỉ báo vào thang giá bên trái