Sự cố với cảnh báo được tạo bằng chức năng 'alertcondition'