Sự cố với cảnh báo được tạo bằng chức năng 'alertcondition'

Nếu bạn có quyền truy cập vào mã nguồn của tập lệnh, bạn có thể thêm một số lô để trực quan hóa khi các điều kiện được sử dụng trong chức năng 'alertcondition' được đáp ứng và khi chúng không có, ngay trên biểu đồ. Dưới đây bạn có thể thấy một đoạn mã minh họa cách bạn có thể làm điều này (đây chỉ là một ví dụ, bạn sẽ cần sao chép các ô trong chỉ báo cụ thể của mình):

//@version=3
study("Simple alert script")
your_condition = close > 50
alertcondition(your_condition, 'Simple alert', 'Now close is bigger than 50')
plot(your_condition ? 1 : 0)

Nếu một điều kiện cảnh báo là đúng (được vẽ '1' trên biểu đồ phụ) trên một cây nến cụ thể, nhưng không có cảnh báo nào được kích hoạt (và ngược lại), vui lòng gửi cho chúng tôi báo cáo từ biểu đồ đó với phiên bản đơn giản của tập lệnh sẽ chứng minh vấn đề Đừng quên chọn 'Cảnh báo' làm loại sự cố và chỉ định cảnh báo có vấn đề.