Biểu đồ Renko hiển thị các giá trị không chính xác và / hoặc liên tục được tô lại