Cách điều chỉnh cài đặt chỉ báo?

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt của bất kỳ chỉ báo nào bằng nút Định dạng (có biểu tượng bánh xe) bên cạnh tiêu đề của chỉ báo.


Đảm bảo rằng tiêu đề là Bật, nếu không bạn sẽ không thể thấy nút Định dạng.