Cách mở quyền chọn NSE trên biểu đồ?

Quyền chọn NSE có sẵn trong phần tìm kiếm mã giao dịch. Để truy cập dữ liệu này, hãy điều hướng đến phần tìm kiếm mã giao dịch, mở tab Tùy chọn và nhập tiền tố trao đổi, “NSE:”

Bạn cũng có thể tự tạo một mã cổ phiếu và mở trên biểu đồ.

Ví dụ về mã cổ phiếu: NIFTY240314C22450

Mã cổ phiếu bao gồm:

  • cơ bản - NIFTY
  • năm, tháng, ngày hết hạn ở định dạng yymmdd - 240314
  • Loại tùy chọn Mua hoặc Bán và Giá thực hiện - C22450

Bạn cần nhập mã cổ phiếu vào phần Tìm kiếm Mã giao dịch (Symbol Search) rồi nhấn Enter.