Tôi không thể tìm thấy futures và options của Ấn Độ (NSE, MCX)

Hiện tại dữ liệu cho future/options Ấn Độ từ MCX và NSE không có sẵn trên TradingView. Tuy nhiên, chúng tôi có dữ liệu cho future từ BSE.