Tôi không tìm được các hợp đồng tương lai và quyền chọn của Ấn Độ (NSE, MCX)

Hiện tại dữ liệu cho các hợp đồng tương lai/quyền chọn của Ấn Độ từ MCX và NSE không có sẵn trên TradingView. Tuy nhiên, chúng tôi có dữ liệu cho các hợp đồng tương lai từ BSE.