Tôi có thể đổi loại tiền mà tài khoản sử dụng trong Paper Trading không?

Tiền tệ của tài khoản Giao dịch giấy luôn là USD, tức là giá trị lợi nhuận và hoa hồng luôn được chuyển đổi thành USD theo tỷ giá hiện tại (được cập nhật nhiều lần trong ngày), bất kể loại tiền nào tài sản được giao dịch.