Tôi muốn bật thông báo âm thanh cho khớp lệnh

Mở tab Giao dịch trong cài đặt biểu đồ của bạn để bật thông báo âm thanh.