Tôi muốn xem cách đợt lệnh đơn giản hoá

Bạn có thể điều chỉnh (hiển thị / ẩn) khá nhiều trường trong lệnh đặt.