Tôi đã tìm kiếm thông qua Thư viện công cộng, nhưng vẫn không thể tìm thấy chỉ báo tôi cần

Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách viết một chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ Pine Script của chúng tôi.

Các tài liệu sau đây có thể hữu ích:

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi trong Stack Overflow Pine Community hoặc liên hệ với các nhà phát triển nghiên cứu tích cực nhất của cộng đồng của chúng tôi trong Pine Script TV chat.