Tôi muốn thay đổi tên người dùng của tôi

Mọi người dùng TradingView rất đủ điều kiện để thay đổi tên người dùng một lần. Chúng tôi không cho phép thay đổi nhiều tên để tránh mọi loại thao túng hoặc nhầm lẫn xã hội. Để thay đổi tên người dùng của bạn, vui lòng truy cập Cài đặt hồ sơ, nhập tên người dùng mới của bạn và lưu các thay đổi.

Xin lưu ý những điều sau khi thay đổi tên người dùng của bạn:

  • Đừng chọn tên bị chiếm bởi người dùng khác
  • Đừng chọn tên vi phạm Quy định của chúng tôi
  • Chỉ sử dụng chữ cái tiếng Anh, số, dấu gạch dưới và dấu gạch nối

Nếu bạn không thể nhập tên người dùng mới trong Cài đặt hồ sơ thì bạn đã thay đổi tên đó và sẽ không thể làm lại.