Làm cách nào để tạo ảnh chụp nhanh và chia sẻ sau đó?

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở đầu biểu đồ của bạn hoặc sử dụng phím tắt của chúng tôi để chụp nhanh biểu đồ của bạn.

Bạn có thể chia sẻ nó

  • bằng cách lưu hình ảnh biểu đồ nếu bạn muốn tải xuống ảnh chụp nhanh trên máy tính của mình,
  • bằng cách sao chép hình ảnh biểu đồ vào bộ đệm nếu bạn muốn đăng nó trong tin nhắn của mình,
  • bằng cách sao chép liên kết đến hình ảnh biểu đồ,
  • hoặc bằng cách gửi trực tiếp đến Twitter.


Hãy chia sẻ ảnh chụp nhanh của bạn bất cứ lúc nào vì nó chưa hết hạn.