Làm cách nào để quản lý thông báo trang web?

Bạn có thể điều chỉnh thông báo trong Cài đặt hồ sơ của mình