Các loại khác nhau của các script được xuất bản là gì?