Làm thế nào để tôi chia sẻ một ý tưởng / script được xuất bản?

Nhấp vào nút Chia sẻ trên trang ý tưởng / tập lệnh nếu bạn muốn chia sẻ ý tưởng / tập lệnh của bạn (hoặc của người khác).

Chọn cách chia sẻ ưa thích của bạn. Dưới đây là các tùy chọn.

  1. Gửi một liên kết đến một ảnh chụp nhanh ý tưởng / kịch bản / biểu đồ
  2. Tạo một bản sao của một biểu đồ được xuất bản
  3. Chia sẻ ý tưởng / kịch bản qua phương tiện truyền thông xã hội
  4. Dán ý tưởng / tập lệnh đã xuất bản trên trang web của bạn bằng mã nhúng