Làm cách nào để thông báo cho người điều hành về việc vi phạm Nội quy nhà?

Có một số cách để cho người điều hành của chúng tôi biết về việc vi phạm Quy tắc của Nhà.

  • Bằng cách nhấp vào nút Báo cáo bên cạnh một ý tưởng / kịch bản / nhận xét / tin nhắn vi phạm bất kỳ quy tắc nào của chúng tôi

  • Hoặc bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp đến một trong những người điều hành của chúng tôi.