Tôi muốn có nhiều vị thế cho một mã

Giao dịch giấy không hỗ trợ nhiều vị thế và bạn chỉ có thể có một vị thế cho mỗi mã. Tất cả các lệnh mới được hợp nhất vào một vị thế duy nhất.