Giá cho CBOE: TNX, FVX và TYX cao hơn 10 lần so với bình thường

Các giá trị của CBOE: TNX, CBOE: FVX, CBOE: TYX khớp với dữ liệu của Cboe.com:

http://www.cboe.com/index/dashboard/TYX

http://www.cboe.com/index/dashboard/FVX

http://www.cboe.com/index/dashboard/TNX

Trong trường hợp bạn cần các giá trị thấp hơn, vui lòng thử sử dụng spreads, ví dụ:

CBOE: TNX / 10