Sự khác biệt giữa 1! và 2! futures liên tục?

Chúng tôi có futures liên tục trên TradingView, ví dụ, ES1! và ES2! Sự khác biệt duy nhất giữa 1! và 2! là hợp đồng bổ sung trong cái thứ hai. Nói cách khác, 1! có hợp đồng hiện tại ở phía trước, trong khi 2! có hợp đồng tiếp theo ở phía trước.

Chẳng hạn, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 hợp đồng chính cho ES1! Liên tục là hợp đồng tháng 3 ESH2019, giao dịch phổ biến nhất. ES2! liên tục cho thấy hợp đồng tiếp theo, tháng 6 ESM2019 trong cùng khoảng thời gian.