Tôi tin rằng chiến lược cho kết quả sai

Xin lưu ý rằng, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả tính toán chiến lược và thậm chí những khác biệt nhỏ có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong kết quả đầu ra:

Biểu đồ tải lại / mở lại. Dữ liệu lịch sử có thể hơi khác với dữ liệu được thu thập trong thời gian thực. Ngay cả khi chúng khớp, trong một số trường hợp, dữ liệu lịch sử bị thay đổi bởi các nhà cung cấp dữ liệu. Dữ liệu khác nhau = kết quả backtesting khác nhau.

Biến động giá nội bộ. Khi một chiến lược được tính theo thời gian thực, chúng tôi hiểu rõ về cách giá hiện tại đang di chuyển giữa OHLC. Khi một chiến lược được áp dụng cho biểu đồ, chúng tôi không có thông tin này, do đó chúng tôi sử dụng các giả định. Những giả định này có thể sai và chúng chắc chắn không chính xác 100% ngay cả khi giá thực sự di chuyển chính xác theo cách này.

Các chức năng cụ thể trong mã nguồn. Một số chức năng hoạt động khác nhau trong thời gian thực so với tính toán lịch sử do logic bên trong của chúng. Một ví dụ về chức năng như vậy sẽ là "security". Điều đặc biệt này được gọi là Phát lại, bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

Tần suất tính toán chiến lược. Trong quá trình kiểm tra lại lịch sử, một chiến lược luôn chỉ được tính trên mỗi nến, trong khi khi dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, chiến lược tương tự có thể được đặt để tính với mỗi lần cập nhật giá.

Nếu bạn chắc chắn rằng không có gì liên quan ở trên liên quan đến trường hợp của bạn, vui lòng gửi báo cáo với loại vấn đề của Script Script, đính kèm mã chiến lược và mô tả chi tiết vấn đề của bạn.