Tôi nhận được thông báo 'Bố cục biểu đồ của bạn đã thay đổi'

Thông báo này có nghĩa là bố cục biểu đồ bạn đang làm việc đã được lưu ở nơi khác. Bạn có thể tiếp tục làm việc với bố cục trong cửa sổ hiện tại của mình nhưng nếu bạn thêm bất kỳ thay đổi nào và lưu nó, thì tất cả các sửa đổi được thực hiện trên một thiết bị khác / trong một trình duyệt hoặc tab khác sẽ bị mất. Chúng tôi hiển thị thông báo này để đảm bảo rằng bạn không bị mất công việc / phân tích.