Tôi đã nhận được thông báo 'Biểu đồ của bạn quá lớn và không thể lưu'

Nếu bạn nhận được thông báo này, điều đó có nghĩa là kích thước của bố cục biểu đồ của bạn vượt quá giới hạn tối đa. Vui lòng xóa bản vẽ mà bạn không cần trong cửa sổ Quản lý bản vẽ hoặc tạo bố cục biểu đồ mới.