Cách đặt chế độ hiển thị bản vẽ theo các khoảng thời gian khác nhau

Mở cài đặt đối tượng vẽ, chọn tab Hiển thị và bật các khoảng thời gian mà bản vẽ sẽ được hiển thị.