Cách đặt chế độ hiển thị bản vẽ theo các khoảng thời gian khác nhau