Làm thế nào để hiển thị / ẩn tất cả các bản vẽ trên biểu đồ?

To hide all drawings on the chart you can use Hide All Drawing Tools button, located on the left toolbar.