Làm thế nào tôi có thể hợp nhất tất cả các thang giá thành một bên trái hoặc phải?

Để hợp nhất tất cả các thang giá có thể nhìn thấy vào một cột ở bên trái hoặc bên phải, hãy mở menu của bất kỳ thang đo nào và chọn Hợp nhất tất cả các thang điểm thành một -> Bên trái / Bên phải.