Tôi muốn thêm hoặc xóa các cột vào danh sách theo dõi

Để thêm hoặc xóa các cột trong danh sách dấu ngoặc kép, bạn cần nhấp vào nút có ba dấu chấm ở bên trái của tiêu đề cột và bật hoặc tắt các cột bắt buộc trong menu xuất hiện.