Làm thế nào để có được một giá trị của biến cho mục đích gỡ lỗi?

Để hiển thị giá trị của một biến số, bạn có thể vẽ biểu đồ đó bằng cách sử dụng hàm plot ()::

plot(variable_name)

Điều này cho phép bạn kiểm tra giá trị của biến trên mỗi thanh biểu đồ và theo dõi tiến trình của nó nếu nó thay đổi.

Nếu bạn muốn hiển thị giá trị của một biến chuỗi, hãy sử dụng hàm label.new ():

label.new(bar_index, high, text=syminfo.ticker)

Bạn cũng có thể sử dụng label.new () để hiển thị giá trị của một biến số bằng cách chuyển đổi nó thành một chuỗi trước tiên bằng cách sử dụng hàm tostring ():You can also use label.new() to display the value of a numeric variable by first converting it to a string using the tostring() function:

label.new(bar_index, high, text=tostring(high))

Hàm label.new () sẽ chỉ hiển thị ~ 50 giá trị cuối cùng của biến.