Cách bật/tắt các vòng tròn thu nhập, chia tách hoặc cổ tức có màu trên biểu đồ?

Để bật hoặc tắt các sự kiện kinh tế trên biểu đồ, hãy mở hộp thoại Cài đặt biểu đồ, truy cập tab Sự kiện rồi bật hoặc tắt bất kỳ: Cổ tức, Chia, Thu nhập.