Detrended Price Oscillator (DPO)

Định nghĩa

Chỉ báo Detrended Price Oscillator indicator (DPO) ) được sử dụng để loại bỏ xu hướng khỏi giá. Điều này được thực hiện để xác định và cô lập các chu kỳ ngắn hạn. DPO thường không phù hợp với giá hiện tại nhất. Nó được bù sang bên trái (quá khứ) giúp loại bỏ xu hướng hiện tại. Bởi vì nó được bù vào quá khứ, DPO không được coi là một bộ dao động động lượng. Nó chỉ đo lường giá trong quá khứ so với Đường trung bình động đơn giản như một cách để đánh giá phạm vi cao / thấp của chu kỳ cũng như khoảng thời gian điển hình.

Cách tính

(Price of (N/2 + 1) periods ago) - (N Period SMA) = DPO
N = The user defined look-back period

Cơ bản

Chỉ báo Dao động giá có xu hướng (DPO) so sánh giá trong quá khứ với Đường trung bình trượt đơn giản đã thay thế (đã chuyển sang quá khứ). SMA được hiển thị Đường 0, với DPO dao động giữa các giá trị dương (trên đường) và âm (dưới đường). Nói một cách đơn giản, giá trị dương nghĩa là giá nằm trên đường SMA và giá trị âm có nghĩa là giá nằm dưới đường SMA.

Nên tìm kiếm gì

Mục đích chính của DPO là phân tích dữ liệu lịch sử để quan sát chu kỳ chuyển động của thị trường. DPO có thể cung cấp cho nhà phân tích kỹ thuật cảm nhận tốt hơn về phạm vi cao / thấp điển hình của chu kỳ cũng như thời gian của nó.

Chu kỳ Dải cao / Thấp

Thời lượng chu kỳ

Tóm lược

Chỉ báo dao động giá có xu hướng (DPO) không nhất thiết phải là một chỉ báo tạo tín hiệu. Thay vào đó, nó được phục vụ tốt nhất như một cách để nhà phân tích kỹ thuật xây dựng sự tự tin khi xác định các đặc điểm của chu kỳ điển hình của công cụ giao dịch. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng DPO cùng với các chỉ báo bổ sung được thiết kế để đánh giá xu hướng hoặc động lượng.

Inputs

Khoảng thời gian

Khoảng thời gian được sử dụng để tính DPO.

Centered

Khi DPO được căn giữa, đường DPO vẫn lệch về phía bên trái. Khi nó không được căn giữa, nó sẽ dịch chuyển trở lại bên phải để phù hợp với giá hiện tại.

Style

Công cụ dao động giá được phát hiện

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của DPO cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của DPO. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày đường và kiểu trực quan của Đường DPO (Đường là Mặc định).

Dòng số 0

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Đường số 0. Cũng có thể chọn giá trị của đường, độ dày của đường, giá trị và kiểu trực quan (dấu gạch ngang là mặc định).

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao thì càng có nhiều dấu thập phân trên giá trị của chỉ số.