Ease of Movement (EOM)

Định nghĩa

Chỉ báo Ease of Movement là một bộ dao động dựa trên khối lượng. Nó được thiết kế để đo lường mối quan hệ giữa giá và khối lượng và hiển thị mối quan hệ đó dưới dạng một bộ dao động dao động giữa các giá trị âm và dương. EOM dao động trên và dưới Đường 0. Điều này được thực hiện để định lượng mức độ "dễ dàng" của các chuyển động giá. Hiểu cơ bản là khi EOM ở trong vùng tích cực, giá sẽ tăng tương đối dễ dàng. Khi EOM âm, giá đang giảm tương đối dễ dàng.

Lịch sử

Chỉ báo Ease of Movement (EOM) được phát triển và giới thiệu bởi Richard Arms.

Phép tính

Có bốn bước cần thiết khi tính toán Mức độ di chuyển dễ dàng cho ví dụ này, chúng tôi sẽ tính toán EOM giai đoạn 14 rất phổ biến:

1. Tính quãng đường đã di chuyển.

((CurrentHigh + CurrentLow)/2 - (PreviousHigh + PreviousLow)/2) = Distance Moved

2. Tính Tỷ lệ hộp lấy thể tích và phạm vi cao / thấp để tạo ra mẫu số trong các phép tính EOM.

((CurrentVolume/100,000,000) / (CurrentHigh - CurrentLow))

3. Tính EOM 1 chu kỳ.

Distance Moved / Box Ratio = 1 Period EOM

4. Tính EOM 14 kỳ.

14 Period Simple Moving Average of the 1 Period EOM = 14 Period EOM

Những thứ cơ bản

Như đã đề cập trước đây, EOM vẽ một đường dao động giữa các giá trị âm và dương. Nói một cách đơn giản, khi giá trị dương, giá đang tăng. Khi con số âm, giá đang giảm. Người ta phải nhớ từ các tính toán trên rằng khoảng cách giá di chuyển xác định liệu đường EOM là tích cực hay tiêu cực. Tỷ lệ Hộp, (được xác định bởi (khối lượng)) là yếu tố xác định sức mạnh hoặc phạm vi của nước đi đó. Do đó, khi nói đến phân tích EOM, hãy lưu ý hai điểm.

Một dải rộng với âm lượng thấp cho thấy mức độ dễ di chuyển cao.

Một phạm vi hẹp với âm lượng lớn cho thấy mức độ dễ dàng di chuyển thấp.

Do vai trò của khối lượng trong chỉ báo Mức độ di chuyển dễ dàng, nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo Khối lượng tiêu chuẩn kết hợp với EOM.

Bạn cần tìm gì

Hướng xu hướng

Xác định hướng xu hướng cơ bản là cách đơn giản nhất để sử dụng chỉ báo Dễ chuyển động.

Xác nhận tín hiệu

Dễ dàng di chuyển có thể được sử dụng như một cách để xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ báo bổ sung.

Tóm lược

Chỉ báo Dễ Di chuyển (EOM) lý tưởng để sử dụng làm chỉ báo miễn phí. EOM thường theo dõi giá khá chặt chẽ vì khoảng cách giá di chuyển từ giai đoạn trước đến giai đoạn gần đây nhất là yếu tố quyết định hướng đi. Tuy nhiên, nơi nó thực sự vượt trội là xác nhận các mẫu hoặc tín hiệu được tạo ra bởi nhiều chỉ báo dự đoán hơn. EOM thường không nên được sử dụng như một chỉ báo độc lập.

Đầu vào

Chiều dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán EOM. 14 là mặc định.

Số chia

Một giá trị được sử dụng để giúp tạo ra một số tỷ lệ không quá lớn hoặc quá nhỏ. Cổ phiếu được giao dịch càng nhiều thì số chia càng cao để giá trị chỉ báo kết quả ở dạng chữ số đơn hoặc chữ số kép.

PHONG CÁCH

EOM

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Đường EOM cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của Đường EOM. Cũng có thể chọn màu, độ dày đường và kiểu trực quan của Đường EOM (Đường là mặc định).

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao, càng có nhiều dấu thập phân trên giá trị của chỉ số.