Tôi không thể thấy OHLC, giá trị chỉ báo và con trỏ hình chữ thập