Tôi không thể thấy OHLC, giá trị chỉ báo và con trỏ hình chữ thập

Trên thiết bị di động, chỉ các giá trị Thay đổi cuối cùng và hàng ngày được hiển thị trên biểu đồ theo mặc định.

Nếu bạn muốn xem giá trị OHLC và chỉ báo, vui lòng nhấn lâu vào thanh. Thực hiện một lần nhấn vào biểu đồ để thoát khỏi chế độ theo dõi giá trị.