Biểu đồ nhiều khung thời gian

Tóm lược

Biểu đồ nhiều khoảng thời gian cho phép xem nhiều khung thời gian hơn trên một biểu đồ.

Inputs

 

 

AutoTimeFrame

Khi tùy chọn Tự động được chọn, khung thời gian của chỉ báo được chọn tự động dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Trình đơn thả xuống Khung thời gian bị bỏ qua. Các khung thời gian tự động là:

1 ngày đối với bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào dưới 1 ngày

1 tuần cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 ngày đến 1 tuần

1 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 tuần đến 1 tháng

3 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 tháng đến 3 tháng

12 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào trên 3 tháng

Cách Tính

True Range (tính toán giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó), Giao dịch (tính toán mức cao và thấp cho khoảng thời gian đã chọn), Heikin Ashi Range (tính toán Heikin Ashi High và Heikin Ashi Low cho khoảng thời gian đã chọn).

Thân

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của nến lên / xuống và chọn màu của chúng.