Biểu Đồ Nhiều Giai Đoạn Thời Gian

Tóm tắt

Biểu đồ nhiều giai đoạn thời gian cho phép xem nhiều khung thời gian hơn trên một biểu đồ.


Đầu vào

 

AutoTimeFrame

Khi chọn tùy chọn Tự động, khung thời gian của chỉ báo được chọn tự động dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Trình đơn thả xuống Khung thời gian bị bỏ qua. Các khung thời gian tự động là:

  • 1 ngày đối với bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào dưới 1 ngày
  • 1 tuần cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 ngày đến 1 tuần
  • 1 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 tuần đến 1 tháng
  • 3 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào bắt đầu từ 1 tháng đến 3 tháng
  • 12 tháng cho bất kỳ khung thời gian nào trên 3 tháng

Cách Tính

  • Phạm vi thực (tính toán giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó)
  • Phạm vi Cao/Thấp (tính toán mức cao và thấp cho khoảng thời gian đã chọn)
  • Phạm vi Heikin Ashi (tính toán mức Heikin Ashi cao và mức Heikin Ashi thấp cho khoảng thời gian đã chọn).

Phần thân tăng và Phần thân giảm

Có thể bật việc hiển thị màu sắc và việc hiển thị nến tăng/giảm và đường viền của nến.