Làm cách nào để xem dữ liệu pre-market/post-market trong bộ lọc?

Đối với dữ liệu giờ mở rộng trong Trình sàng lọc, các bộ lọc sau đây khả dụng:

Xin lưu ý rằng dữ liệu này chỉ có sẵn trong phiên mở rộng.