Làm cách nào để chuyển ngôn ngữ trong ứng dụng iOS?

Để chuyển ngôn ngữ trong ứng dụng iOS hoặc Android, bạn cần hoàn thành các bước dưới đây:

  1. Mở tab Menu;
  2. Mở menu Cài đặt;
  3. Mở menu Ngôn ngữ;
  4. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn;

Ứng dụng sẽ tự động đổi ngôn ngữ.

Xin lưu ý rằng ngôn ngữ bạn chọn sẽ áp dụng cho danh sách các cuộc trò chuyện công khai cũng như nguồn cấp ý tưởng.