Làm cách nào để ẩn / hiển thị một chỉ báo trong ứng dụng iOS?

Để thay đổi mức độ hiển thị của chỉ báo, bạn cần nhấp vào biểu tượng con mắt trong chú giải dưới tên ticker: