Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản TradingView của mình

Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập thông tin đăng nhập chính xác. Vui lòng xem xét chữ hoa và chữ thường khi nhập thông tin.

Nếu bạn vừa đăng ký, hãy xác minh tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email được gửi cho bạn. Lưu ý rằng bạn sẽ không thể đăng nhập cho đến khi bạn xác minh tài khoản của mình.

Đối với thông tin đăng nhập xã hội, vui lòng đảm bảo bạn nhấp vào biểu tượng bên phải của mạng truyền thông xã hội mà bạn đang cố gắng đăng nhập.