Làm cách nào để khôi phục/đặt lại mật khẩu?

 Nếu bạn không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, bạn có thể nhấp vào nút Quên mật khẩu hoặc không thể đăng nhập trong hộp hội thoại đăng nhập bằng Email.

Bạn cần nhập email đã sử dụng khi đăng ký hoặc số điện thoại đã được xác minh. Bạn cũng có thể nhập tên người dùng của mình trong trường tìm kiếm nếu trong trường hợp bạn nhớ tên người dùng nhưng không thể các chi tiết khác.


Sau đó, bạn sẽ thấy có nhiều cách để nhận đường liên kết khôi phục mật khẩu.

1. Địa chỉ email đã đăng ký

2. Số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn

3. Nếu bạn đăng ký qua tài khoản mạng xã hội, bạn cần đăg nhập bằng đúng thông tin đăng nhập đó.