iOS: Tôi không nhận được thông báo về cảnh báo được kích hoạt

Vui lòng hoàn thành các bước sau nếu bạn không thể nhận thông báo trong ứng dụng iOS của mình.

  1. Đảm bảo rằng bạn đã tạo cảnh báo theo đúng cách (vui lòng xem chi tiết ở đây).
  2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập sử dụng đúng thông tin đăng nhập.
  3. Đảm bảo rằng thông báo đẩy được bật cho ứng dụng TradingView.
  4. Thử đăng nhập lại vào ứng dụng