Android: Tôi không nhận được thông báo về cảnh báo được kích hoạt

Vui lòng hoàn thành các bước sau nếu bạn không nhận thông báo trong ứng dụng Android của mình.

  1. Đảm bảo rằng bạn đã tạo cảnh báo theo đúng cách (vui lòng xem chi tiết ở đây).
  2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng đúng thông tin đăng nhập.
  3. Đảm bảo rằng thông báo đẩy được bật cho ứng dụng TradingView.
  4. Đảm bảo rằng ứng dụng TradingView được đưa vào danh sách trắng trong trình quản lý Autorun (Bạn cần cài trình quản lý Autorun trên thiết bị của bạn).
  5. Thử đăng nhập lại ứng dụng.

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng thử giải quyết vấn đề cho thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn ở đây.