Android: Tôi không nhận được thông báo về cảnh báo được kích hoạt

Vui lòng hoàn thành các bước sau nếu bạn không thể nhận thông báo trong ứng dụng Android của mình.

  1. Đảm bảo rằng bạn đã tạo một cảnh báo theo cách chính xác (chi tiết có thể được tìm thấy ở đây).
  2. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập bằng thông tin đăng nhập chính xác.
  3. Đảm bảo rằng thông báo đẩy được bật cho ứng dụng TradingView.
  4. Đảm bảo rằng ứng dụng TradingView được đưa vào danh sách trắng trong trình quản lý Autorun (phải được cài đặt trên thiết bị của bạn).