iOS: Nhật ký cảnh báo không hiển thị một số cảnh báo được kích hoạt

Thông báo đăng nhập trong ứng dụng iOS của bạn chứa các thông báo chỉ nhận được dưới dạng thông báo.

Lưu ý rằng để xem cảnh báo trong nhật ký, phải đáp ứng các tiêu chí sau: Thông báo tùy chọn trên Ứng dụng phải được bật và thông báo cần được gửi.

Xin lưu ý rằng các cảnh báo sẽ không được hiển thị trong nhật ký.