Nhãn Giá

Ứng dụng

Công cụ vẽ nhãn giá cho phép người dùng chỉ ra mức giá cụ thể trên biểu đồ. Công cụ nhãn giá bao gồm hộp văn bản chứa giá và một "điểm" để xác định vị trí chính xác. Công cụ nhãn giá rất giống với công cụ Bong Bóng và Chú Thích; khác biệt là bên trong Nhãn Giá luôn chứa giá.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của Nhãn Giá đã vẽ:

MÀU VĂN BẢN

Thiết lập màu, cỡ chữ và độ mờ cho văn bản giá bên trong nhãn.

NỀN

Đặt màu và độ mờ cho nền của nhãn.

MÀU ĐƯỜNG VIỀN

Đặt màu và độ mờ cho đường viền của nhãn.

Toạ Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí điểm Nhãn Giá trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị công cụ Nhãn Giá trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: