Dấu Mũi Tên

Ứng dụng

Cũng như Dấu Cờ, Dấu Mũi Tên là công cụ đơn giản để đánh dấu các điểm quan trọng trên biểu đồ, ví dụ: điểm cao/thấp của kênh xu hướng.

Trong bảng vẽ Công Cụ Chú Thích, bạn có thể chọn bốn loại Dấu Mũi Tên: Dấu Mũi Tên Trái, Phải, Lên hoặc Xuống.

Kiểu

Màu đỏ được đặt cho Dấu Mũi Tên Lên và màu xanh lục được đặt cho Dấu Mũi Tên Xuống, Phải và Trái. Màu sắc và kích thước của Dấu Mũi Tên là cố định và không thể thay đổi. Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, bạn có thể thêm một số ghi chú để hiển thị bên cạnh mũi tên. Bạn có thể điều chỉnh màu sắc và độ mờ đục của văn bản trong trình đơn thả xuống "Văn Bản:"

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí Dấu Mũi Tên trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị hình vẽ Dấu Mũi Tên trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: