Tôi không gửi được webhook đến Discord

Trước khi gửi webhook đến Discord, vui lòng đọc Tài Liệu Dành Cho Lập Trình Viên. Bạn phải định dạng đúng thông báo của mình theo vào hành động bạn muốn thực hiện. Ví dụ: nếu muốn đăng một thông báo lên cuộc trò chuyện, thay vì đăng thông báo cảnh báo thông thường "BTCUSD Lớn Hơn 9000", bạn nên sử dụng khóa "nội dung" với giá trị chuỗi chứa thông báo cảnh báo (như được viết trong tài liệu), thay vì thông báo cảnh báo thông thường "BTCUSD Lớn hơn 9000". Vui lòng xem ví dụ sau đây:

{"content":"BTCUSD Lớn Hơn 9000"}

Bạn có thể tìm hiểu thêm về định dạng JSON trên Wikipedia.