Cách sử dụng nhanh Công cụ Đo lường?

Sau đây là cách nhanh chóng và đơn giản để đo khoảng cách giữa các thanh.

Chỉ cần nhấp vào điểm bắt đầu và sau đó nhấp vào điểm kết thúc trong khi giữ phím Shift để sử dụng Công cụ Đo lường một cách nhanh chóng: