Cách hiển thị các tuỳ chọn Ẩn, Cài đặt và Xoá chỉ báo hoặc mã chứng khoán