Cách thêm nhanh mã giao dịch vào danh sách theo dõi

Để thêm mã cổ phiếu đang xem vào danh sách theo dõi đã mở, bạn có thể sử dụng phím tắt Alt+W or⌥ W