Cách đảo ngược thang giá?

Để đảo ngược biểu đồ, bạn có thể sử dụng phím tắt Alt+I hoặc ⌥ I trên bàn phím.