Làm thế nào tôi có thể tìm thấy bất kỳ và tất cả các ý tưởng tôi đã từng thích, nhận xét hoặc theo dõi?

Tại trang hồ sơ của bạn, bạn có thể thấy tất cả các ý tưởng mà bạn có:

  • Đã bình luận
  • Đã theo dõi
  • Đã thích

Kiểm tra minh họa dưới đây!