Tuỳ chọn Xây dựng One Step Back là gì?

One Step Back là cách xây dựng biểu đồ P&F 1 hộp. Đây là một thành phần quan trọng của phương pháp phân tích biểu đồ Wyckoff, giúp các nhà phân tích biểu đồ P&F nhìn thấy các mô hình rõ ràng hơn.

Trong phương pháp xây dựng thông thường, các hình cho thấy sự thay đổi giá theo hướng ngược lại luôn được vẽ trong một cột mới. Trong hình bên dưới, đó là các hình O (1) và hình thấp nhất ở cột X (2).

Hãy xem xét quy trình xây dựng One Step Back. Nếu chỉ có một hình trong cột hiện tại (O (1) trong hình) và một hình mới được hình thành cho biết giá thay đổi theo hướng ngược lại (trong hình đây là hình thấp nhất trong cột X (2) ), thì hình mới này không được tạo trong cột mới, mà là cột hiện tại. Do đó, các hình X và O có thể được kết hợp thành một cột. Hãy nhớ rằng không thể có ít hơn hai hình.

Bạn cần đặt Giá trị Đảo ngược = 1 và bật tùy chọn Xây dựng One Step Back để sử dụng phương pháp này trên biểu đồ P&F.